Εξυπηρετηση Πελατων: +49 6187 92 96 11 info@reifen-wolf.de

Στοιχεία εταιρείας & νομικά ζητήματα

Στοιχεία εταιρείας & νομικά ζητήματα

Reifen Center Wolf GmbH & Co. KG

Έδρα της εταιρείας:
Siemensstr. 30-32
D-61130 Nidderau

Ομόρρυθμος εταίρος:
Γενικός διευθυντής: Alexander Wolf
Πρωτοδικείο Hanau 41, HRA 5260

ΑΦΜ 02236000014-Hessen
Αρ. ταυτοπ. DE812579849

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

1.1 Οι όροι πωλήσεών μας ισχύουν κατ’ αποκλειστικότητα. Όροι οι οποίοι διαφέρουν από τους όρους πωλήσεών μας δεν έχουν καμία ισχύ.

 

1.2. Οι γενικοί όροι συνεργασίας και παράδοσης παραδίδονται στον αγοραστή με την υποβολή της προσφοράς ή αν υπάρχει εταιρική σχέση που υφίσταται για περισσότερο χρόνο με ξεχωριστή εγκύκλιο σε κάθε τιμολόγιο με την πιο πρόσφατη μορφή τους ή γνωστοποιούνται μέσω του Internet. Με την επίδοση της παραγγελίας ο αγοραστής δηλώνει ότι γνωρίζει τους γενικούς όρους παραγγελίας και παράδοσης.

 

1.3. Οι προσφορές μας είναι ελεύθερες. Οι παραγγελίες είναι δεσμευτικές για μας, εφόσον τις βεβαιώνουμε ή ανταποκρινόμαστε σε αυτές αποστέλλοντας το εμπόρευμα. Προφορικές συνεννοήσεις ισχύουν μόνο, εφόσον τις βεβαιώσουμε εγγράφως.

 

2.1. Περιπτώσεις ανωτέρας βίας (ως τέτοιες ισχύουν οι περιπτώσεις και τα γεγονότα, τα οποία δε μπορούν να αποτραπούν στα πλαίσια της τακτικής διαχείρισης της εταιρείας) αίρουν τις συμβατικές υποχρεώσεις των δύο πλευρών για τη διάρκεια του προβλήματος και το εύρος της επήρειάς του. Αν οι καθυστερήσεις που θα προκύψουν υπερβούν το διάστημα των 6 εβδομάδων, τότε και οι δύο συμβαλλόμενοι έχουν το δικαίωμα, να υπαναχωρήσουν από τη σύμβαση σε ότι αφορά τις σχετικές παροχές (ή πληρωμές). Άλλες απαιτήσεις δεν υφίστανται.

 

2.2. Αυτό ισχύει ακόμα και αν παρουσιαστούν στον αρχικό προμηθευτή μας καταστάσεις ανωτέρας βίας, ή συναφείς καταστάσεις.

 

3.1. Εφόσον χρησιμοποιούνται συσκευασίες ή μέσα μεταφοράς, σε περίπτωση καθυστερημένης παράδοσης, δηλαδή σε περίπτωση υπέρβασης του συνήθους χρόνου εκφόρτωσης και της συνεπακόλουθης καθυστερημένης επιστροφής συσκευασιών, συσκευών φόρτωσης ή εμπορευμάτων, επιφυλασσόμαστε να χρεώσουμε στον αγοραστή τα έξοδα, ή το ενοίκιο που μας προέκυψαν. Σε περίπτωση απώλειας της συσκευασίας η τιμή υπολογίζεται για την αγορά λόγω αντικατάστασης.

 

3.2. Οι αποστολές πραγματοποιούνται με το συνήθη τρόπο και με κίνδυνο του παραγγέλλοντα /αγοραστή. Αχθοφορικά καθώς και επιπλέον έξοδα για ειδικά είδη μεταφοράς επιβαρύνουν τον παραγγέλλοντα/αγοραστή. Συμφωνίες, οι οποίες διαφέρουν από το παρόν, απαιτούν επίσης το γραπτό τύπο.

 

3.3. Για όσο διάστημα ο αγοραστής δεν έχει εκπληρώσει μια υποχρέωσή του, η υποχρέωση παράδοσής μας προσωρινά τίθεται εκτός ισχύος.

 

3.4. Σε περίπτωση υπαίτιας υπέρβασης μιας συμπεφωνημένης προθεσμίας παράδοσης, η καθυστέρηση παράδοσης γίνεται μετά από τον προσδιορισμό μιας λογικής παραταθείσας προθεσμίας.

 

4.1. Ελλείψει άλλης συμφωνίας, οι παραδόσεις μας γίνονται από το εργοστάσιο, χωρίς συσκευασία.

 

4.2. Για τον υπολογισμό ισχύουν οι τιμές που ισχύουν την ημέρα της παράδοσης. Αν αυτές είναι μεγαλύτερες από ό,τι κατά τη σύναψη της σύμβασης, ο πελάτης έχει το δικαίωμα, εντός 14 ημερών από την ανακοίνωση της αύξησης της τιμής να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αναφορικά με την ποσότητα η οποία δεν έχει παραληφθεί ακόμα.

 

4.3. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

4.4. Σε περίπτωση που συμφωνηθεί η προμήθεια να γίνει χωρίς μεταφορικά οι τιμές που αναφέραμε θα έχουν ως βάση τα τέλη μεταφοράς και τα πρόσθετα τέλη που ισχύουν κατά το χρόνο της προσφοράς. Ως εκ τούτου προσαρμόζονται προς όφελος, ή εις βάρος του εντολέα σε τροποποιημένα τιμολόγια μεταφορικών ή δευτερευόντων τελών για την παράδοση, χωρίς ο αγοραστής μέχρι αυτού του σημείου να έχει το δικαίωμα υπαναχώρησης.

 

5.1. Τα τιμολόγιά μας είναι άμεσα απαιτητά χωρίς παρακρατήσεις. Αν ο παραγγέλων περιέλθει σε υπερημερία πληρωμής, έχει το δικαίωμα, να ζητήσει τόκους υπερημερίας ύψους 8 % άνω του βασικού επιτοκίου σύμφωνα με το § 288 II BGB. Με ρητή επιφύλαξη της απαίτησης και για άλλη ζημιά λόγω καθυστέρησης. Εφόσον ζητηθούν τόκοι περισσότεροι των 8 % p. a. μέσω του βασικού επιτοκίου, ο αγοραστής επιφυλάσσεται της απόδειξης μικρότερης ζημιάς, όπου το κατώτερο όριο 8 % p. a. βρίσκεται κάτω από το ενίοτε βασικό επιτόκιο.Η προθεσμία για την προκοινοποίηση SEPA (Pre-Notification) μειώνεται στις 3 ημερολογιακές ημέρες. Η κοινοποίηση της άμεσης χρέωσης μέσω εντολής SEPA γίνεται στο τιμολόγιο.

 

5.2. Για συναλλαγματικές δε χορηγείται έκπτωση. Τις επιβαρύνσεις προεξόφλησης τις αναλαμβάνει ο αγοραστής. Αν οι επιταγές ή οι συναλλαγματικές δε ρευστοποιούνται, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε άμεσα σε αυτό το χρονικό σημείο απαιτήσεις που δεν έχουν ακόμα καταστεί ληξιπρόθεσμες.

 

5.3. Η λήψη συναλλάγματος ή επιταγών μέχρι τη ρευστοποίησή τους δεν ισχύει ως πληρωμή. Κατά τα λοιπά επιφυλασσόμαστε να απορρίψουμε επιταγές ή συναλλαγματικές οι οποίες είναι είτε του πελάτη είτε τρίτων. Όλα τα έξοδα συμπερ/νων και των ενδεχομένων δικαστικών εξόδων επιβαρύνουν τον πελάτη/αγοραστή αν πρόκειται για έγγραφα που παραλαμβάνουμε εις βάρος του πελάτη/αγοραστή, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για την έγκαιρη υποβολή.

 

5.4. Μόνο οι αδιαμφισβήτητες απαιτήσεις ή εκείνες που είναι νόμιμα διαπιστωμένες δίνουν το δικαίωμα στον αγοραστή για συμψηφισμό ή παρακράτηση εμπορευμάτων.

 

5.5. Σε περίπτωση καθυστερημένης πληρωμής και δικαιολογημένης αμφιβολίας για την αξιοπιστία πληρωμής ή την πιστοληπτική ικανότητα του αγοραστή έχουμε τη δικαιοδοσία –χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα δικαιώματά μας -, να ζητούμε ασφάλειες ή προκαταβολές για εκκρεμείς παραδόσεις μας καθώς και όλες τις απαιτήσεις που πηγάζουν από την εταιρική σχέση.

 

6.1. Μέχρι την πλήρη καταβολή των απαιτήσεών μας που πηγάζουν από την εταιρική σχέση με τον αγοραστή τα πωληθέντα εμπορεύματα παραμένουν στην ιδιοκτησία μας. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα, να διαθέσει το εμπόρευμα που αγόρασε με τη συνήθη εμπορική διαδικασία.

 

6.2. Η επιφύλαξη ιδιοκτησίας αφορά και τα προϊόντα τα οποία προκύπτουν από την επεξεργασία ανάμειξη ή σύνδεση των προϊόντων μας στην πλήρη τιμή, όπου εμείς θεωρούμαστε ως οι κατασκευαστές. Αν στα πλαίσια κατεργασίας, ανάμειξης ή συνδυασμού με προϊόντα τρίτων υφίσταται το δικαίωμα ιδιοκτησίας τους, τότε λαμβάνουμε συνιδιοκτησία σε σχέση με τις τιμές υπολογισμού αυτών των επεξεργασμένων εμπορευμάτων.

 

6.3. Τις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη μεταπώληση έναντι τρίτων ο αγοραστής μας τις εκχωρεί συνολικά στο σύνολο του ποσοστού συνιδιοκτησίας προς εξασφάλισή μας. Έχει την εξουσιοδότηση, να τις παραλαμβάνει μέχρι την ανάκληση ή για τη διακοπή της πληρωμής σε μας για λογαριασμό μας. Για την εκχώρηση αυτής της απαίτησης ο αγοραστής δεν είναι αρμόδιος να παραλαμβάνει απαιτήσεις στα πλαίσια του Factoring, εκτός, αν δικαιολογεί παράλληλα μια υποχρέωση του συντελεστή παραγωγής (factor), η αντιπαροχή στο ύψος του ποσοστού της απαίτησής μας να έχει άμεσο αντίκτυπο σε μας για όσο διάστημα υφίστανται απαιτήσεις εκ μέρους μας έναντι του αγοραστή..

 

6.4. Παρεμβάσεις τρίτων σε εμπορεύματα και απαιτήσεις που μας ανήκουν θα πρέπει να μας ανακοινώνονται άμεσα από τον αγοραστή με συστημένη επιστολή.

 

6.5. Η άσκηση της επιφύλαξης ιδιοκτησίας δε σημαίνει υπαναχώρηση από τη σύμβαση.

 

6.6. Τα εμπορεύματα και οι αντίστοιχες απαιτήσεις δεν επιτρέπεται να ενεχυριάζονται σε τρίτους πριν από την πλήρη εξόφληση της απαίτησής μας, ούτε να μεταβιβάζονται για ασφάλεια ή να εκχωρούνται.

 

6.7. Εφόσον η τιμή των ασφαλειών υπερβαίνει την απαίτησή μας κατά ποσοστό που υπερβαίνει το 20 %, τότε μετά από απαίτηση το αγοραστή θα συνάψουμε ασφάλεια της επιλογής μας.

 

7.1. Χορηγούμε εγγύηση σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. Η προθεσμία της εγγύησης περιορίζεται στους 12 μήνες, και αρχίζει με την ημερομηνία της παράδοσης.

 

7.2. Σε κάθε περίπτωση αποκλείονται απαιτήσεις για εργασίες που έχουμε αναλάβει εμείς, απαιτήσεις αποζημίωσης από συνεπακόλουθες ζημιές, π.χ. κάθε εγγύηση για προσωπικές ζημιές, ζημιές σε επιχειρήσεις ή άλλες ζημιές.

 

7.3. Όλα τα στοιχεία και οι καταλληλότητες, επεξεργασίες και χρήσεις των προϊόντων μας, παροχή τεχνικών συμβουλών και άλλα στοιχεία πραγματοποιούνται με πλήρη γνώση και συνείδηση, αλλά δεν απαλλάσσουν τον αγοραστή από δικούς του ελέγχους και δοκιμές. Ο αγοραστής εφόσον του ζητηθεί, θα πρέπει να εξετάζει το εμπόρευμα που παραδόθηκε, ακόμα και με ένα δείγμα κατά την παραλαβή για ελλείψεις αναφορικά με τη σύσταση και το σκοπό της χρήσης, διαφορετικά το εμπόρευμα θεωρείται ως εγκεκριμένο.

 

7.4. Η υποχρέωσή μας για παροχή εγγύησης περιορίζεται στην αποζημίωση, την αλλαγή, την έκπτωση ή τη βελτίωση. Αποζημίωση αποκλείεται. Τα εμπορεύματα για τα οποία υπήρξε διαμαρτυρία επιτρέπεται να επιστρέφεται μόνο με τη δική μας ρητή και έγγραφη συμφωνία.

 

7.5. Το § 476 BGB δεν έχει καμία εφαρμογή.

 

7.6. Η εκχώρηση απαιτήσεων για εγγυήσεις αποκλείεται.

 

8. Τόπος δωσιδικίας είναι η έδρα της εταιρείας μας.

 

9. Για όλες τις παρούσες και μελλοντικές απαιτήσεις οι οποίες πηγάζουν από την εταιρική σχέση, συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης συναλλαγματικών και επιταγών, ο τόπος δωσιδικίας είναι το Hanau. Ο ίδιος τόπος δωσιδικίας ισχύει, ακόμα και όταν ο αγοραστής δεν έχει την γενική έδρα δωσιδικίας του στην ημεδαπή, όταν μετά από τη σύναψη της σύμβασης αλλάξει την έδρα της κατοικίας του ή ο συνήθης τόπος διαμονής του κατά το χρονικό σημείο της άσκησης της αγωγής δεν είναι γνωστός.

 

10. Για την περίπτωση της αναποτελεσματικότητας ενός από τους όρους αυτών των προϋποθέσεων οι υπόλοιποι όροι παραμένουν ως έχουν.

 

Αναγομώσεις

11.1. Κατά την αγορά ενός αναγομωμένου ελαστικού πιστώνεται στον αγοραστή μετά από απαίτησή του η εμπορική αξία ενός ελαστικού του ίδιου μεγέθους που μας παραδόθηκε συγχρόνως φθαρμένο με την προϋπόθεση, ότι αυτό είναι ικανό προς αναγόμωση. Η απόφαση γι’ αυτό θα πρέπει να ληφθεί αποκλειστικά από εμάς και ανακοινώνεται στον πελάτη εντός διορίας 21 ημερών. Αν ο πελάτης εντός προθεσμίας 14 ημερών από την ανακοίνωση μιας απόφασης απόρριψης δε λάβει πίσω το παλιό ελαστικό, αυτό περιέρχεται στην ιδιοκτησία μας χωρίς αποζημίωση. Τα όποια έξοδα αποκομιδής θα πρέπει να τα αναλάβει ο αγοραστής.

 

11.2. Η αντικατάσταση του ελαστικού που μας έχει παραδοθεί πραγματοποιείται μετά από προσεκτικό έλεγχο του υλικού με τη χρήση των καλύτερων πρώτων υλών σε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Η αντικατάσταση εκτελείται σύμφωνα με την κανονική μέθοδο αναγόμωσης. Επιφυλασσόμαστε για την απόφαση για το είδος της αναγόμωσης. Το ίδιο ισχύει και για τη αναγόμωση από ώμο σε ώμο ή από ραφή σε ραφή.

 

11.3. Τον κίνδυνο, ένα ελαστικό να καθίσταται άχρηστο μετά από την τράχυνση για αντικατάσταση τον αναλαμβάνει ο πελάτης.

 

11.4. Για αναγομώσεις χορηγείται εγγύηση12 μηνών, και μάλιστα αποκλειστικά για εργοστασιακά σφάλματα από τη διαδικασία αντικατάστασης, εφόσον έχουν προκαλέσει φθορά μετά από χρήση μικρότερη της αναμενόμενης. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης της πωλήτριας περιορίζεται και εδώ σύμφωνα με την επιλογή τους για αντικατάσταση, μετατροπή, έκπτωση ή βελτίωση. Τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχουν διαμαρτυρίες επιτρέπεται να επιστρέφονται μόνο μετά από ρητή έγγραφη συμφωνία.

 

11.5. Δε μπορεί να υπάρξει διαμαρτυρία για κάθε είδος φθοράς, το οποίο προέρχεται από φυσιολογική χρήση από ειδικές ιδιότητες οδήγησης, τρόπους, τόπους χρήσης ή παρόμοιες αιτίες.

 

11.6. Ελαστικά, για τα οποία χορηγήθηκε αποζημίωση σε μετρητά σύμφωνα με τον αρ. 4., περιέρχονται στην κατοχή μας.

 

11.7. Έχουμε το δικαίωμα, να τεμαχίζουμε τα προβληματικά ελαστικά προκειμένου να διαπιστώσουμε την αιτία της βλάβης.

 

12. Αλλαγή προϊόντος

Αλλαγή προϊόντος Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος, να πωλεί τα εμπορεύματα σε τρίτους, όπως αυτοί ταξινομούνται (π.χ. βελτιωμένα, επισκευασμένα) και να επεξηγεί στους πελάτες του την ακριβή σύσταση σε τεχνικές λεπτομέρειες αυτών των εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματά μας, στα οποία από την παράδοση έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις, και ειδικότερα οι αριθμοί παραγωγής τους έχουν σβηστεί, ή των οποίων η ποιότητα είναι μειωμένη, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στις οδικές συγκοινωνίες ή να παραδίδονται σε τρίτους. Ο αγοραστής σε περίπτωση παραβίασης της υποχρέωσης του θα πρέπει να καταβάλλει συμβατική αμοιβή η οποία θα οριστεί από εμάς μετά από ορθολογική εκτίμηση, η οποία σε περίπτωση διαφωνίας θα οριστεί από το Ειρηνοδικείο Hanau. Πέραν αυτού θα πρέπει να αποζημιώσει όλες τις ζημιές που προέρχονται από την παραβίαση αυτής της υποχρέωσης συμπεριλαμβανομένων και των έμμεσων συνεπακόλουθων ζημιών.

13. Ελαστικά RFT, ελαστικά MO Extended & ελαστικά Φορτηγα με Aircept, καθώς επίσης και ελαστικά με ιδιότητες κύλισης σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

13.1 Για την αποτροπή σοβαρών αυτοκινητιστικών ατυχημάτων τα ελαστικά που αναφέρθηκαν με λεπτομέρεια στα προηγούμενα θα πρέπει να τοποθετούνται σε οχήματα με λειτουργικό σύστημα ελέγχου πίεσης αέρα. Σε περίπτωση απώλειας πίεσης αέρα, όταν υπάρξει υπέρβαση της διαπιστωμένης μειωμένης επιτρεπόμενης ανώτατης ταχύτητας και εμβέλειας των 80 χλμ./ώρα με μέγιστο τα 80 χλμ. σε ελαστικά RFT, των 80 χλμ/ώρα σε 30 χλμ. το μέγιστο σε ελαστικά MOExtendet και 60 χλμ/ώρα με έως 25 χλμ. και ενεργοποιημένο Aircept υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ατυχήματος με πιθανές βαριές συνέπειες.

13.2 Ο αγοραστής κατά την πώληση των προαναφερθέντων ελαστικών θα πρέπει να αναφέρει ρητά τους κινδύνους που αναγράφονται στο Νο. 13.1. Η μεταπώληση των ελαστικών του είδους που προαναφέρθηκε σε τελικούς καταναλωτές, των οποίων το αυτοκίνητο δεν είναι εξοπλισμένο με λειτουργικό σύστημα ελέγχου της πίεσης του αέρα, απαγορεύεται. Η πώληση και η συναρμολόγηση του Aircept επιτρέπεται μόνο σε συνδυασμό με ελαστικά εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ελαστικά του είδους που προαναφέρθηκε επιτρέπεται να συναρμολογούνται μόνο από ειδικούς εμπόρους πιστοποιημένους από τον κατασκευαστή των ελαστικών σε αυτοκίνητα με αντίστοιχη έγκριση από τον κατασκευαστή. Μετά από την ενεργοποίηση του Aircept ή κατά την αντικατάσταση ενός ελαστικού συναρμολογημένου με Aircept αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να χρησιμοποιείται μόνο μετά από ενδελεχή έλεγχο σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή της Aircept.

13.3 Άλλες πληροφορίες για το προϊόν αναφορικά με τα προαναφερθέντα ελαστικά είναι διαθέσιμα στους ενίοτε κατασκευαστές, καθώς επίσης και στα φυλλάδια που περιέχονται στις ιστοσελίδες του κατασκευαστή – για το προϊόν- καθώς και τις οδηγίες συναρμολόγησης. Σε κάθε τελικό καταναλωτή κατά την αγορά ενός από τα προαναφερθέντα ελαστικά, ή Aircept θα πρέπει να παραδίδεται και το αντίστοιχο έντυπο. Οι συμπληρωματικές οδηγίες στο πλευρικό τοίχωμα των ελαστικών θα πρέπει να τηρούνται αναγκαστικά, ο τελικός καταναλωτής θα πρέπει να ενημερώνεται επίσης γι’ αυτό.

15.

15.1 Τριγωνικές συναλλαγές (B2B) Έως την πλήρη εξόφληση των απαιτήσεών μας, στα πλαίσια της επιχειρηματικής σχέσης με τον πελάτη μας, το προϊόν της πώλησης παραμένει ιδιοκτησία μας. Αυτό ισχύει ιδίως σε ό,τι αφορά στην παράδοση εμπορευμάτων έναντι τιμολογίων τρίτων. Το εμπόρευμα παραμένει ιδιοκτησία μας έως την πλήρη εξόφληση από τον πελάτη μας, ανεξάρτητα από την πληρωμή εκ μέρους της αγοράστριας εταιρείας προς τον πελάτη μας.

15.2 Η εξουσία διάθεσης επί του εμπορεύματος παραμένει σε εμάς έως την παράδοση από την αγοράστρια εταιρεία. Μία ανακατεύθυνση του εμπορεύματος ή η παρεμπόδιση της παράδοσης πραγματοποιείται αποκλειστικά από εμάς.

15.3 Ο πελάτης μας υποχρεούται να επαληθεύει τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου Φόρου Προστιθέμενης Αξίας των αγοραστών του.

15.4 Εάν ο πελάτης μας πραγματοποιεί παραδόσεις σε τελικούς καταναλωτές, η παράδοση υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας.

15.5 Στην περίπτωση που, συνεπεία μίας παράβασης, υποστούμε ζημία ή καταστούμε υπόχρεοι πληρωμής, ο πελάτης μας οφείλει να μας καταβάλει αποζημίωση καθ’ όλο το ποσό συμπεριλ. της νομικής δαπάνης.

 

Nidderau, Αύγουστος 2016

 

Our website uses cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies.